AŞGABAT ŞÄHER ADWOKATLAR KOLLEGIÝASY

Aşgabat şäher adwokatlar kollegiýasy

Adwokatura raýat jemgyýetiniň hukuk instituty bolup durýan we döwlet häkimiýet edaralarynyň ulgamyna girmeýän, adwokatlaryň adwokatlyk işini amala aşyrmak maksady bilen döredilen we öz-özüňi dolandyrmak ýörelgelerine eýerýän professional birleşigidir.

Doly Okamak

Biz Barada


Adwokatura we adwokatlyk Işi:

Adwokatlyk işi adam hukuklaryny we azatlyklaryny, ýuridik şahslaryň kanuny bähbitlerini goramak, jemgyýetde kanunylygyň berjaý edilmegine we pugtalandyrylmagyna ýardam bermek maksady bilen adwokatyň kanunda bellenilen tertipde berýän professional ýuridik kömegi bolup durýar.

Giňişleýin

Adwokatura we adwokatlyk işi hakynda kanunçylyk

1) Adwokatura we adwokatlyk işi hakynda kanunçylyk Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we Türkmenistanda adwokatura we adwokatlyk işi hakynda Kanundan hem-de adwokatlyk işini düzgünleşdirýän beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybaratdyr.

2) Fiziki we ýuridik şahslaryň işleri boýunça adwokat tarapyndan goraglyk ýa-da wekilçilik edilende, adwokatlaryň iş ýörediş hukuklary we borçlary Türkmenistanyň degişli kanunçylygy bilen kesgitlenilýär.

Ýuridik Kömegi Bermegiň Kepili

1

Döwlet hemmelere zerur bolan professional ýuridik kömegiň berilmegini kepillendirýär.

2

Döwlet Türkmenistanyň çäklerinde ähli fiziki we ýuridik şahslara ýuridik kömegi, onuň häsiýeti hakyndaky maglumatlary we ony almagyň tertibine bolan deň hukuklary kepillendirýär.

3

Döwlet Türkmenistanyň kanunçylygynda göz öňünde tutulan ýagdaýlarda aýry-aýry fiziki şahslara tölegsiz ýuridik kömegi bermegi we goramagy kepillendirýär.

Adwokatlyk işi şu ýörelgelere esaslanýar:

Kanunylygyň, garaşsyzlygyň, öz-özüňi dolandyryşyň, şeýle-de deňhukuklylygyň amala aşyrylmagyna;
Professional ýuridik kömegi almaga bolan konstitusion hukugynyň amala aşyrylmagyna, taraplaryň deňligi we bäsleşigi esasynda amala aşyrylýan adyl kazyýetlige ygtyýarlylygyna;
Adwokatyň ýuridik kömeginiň hemmeler üçin elýeterli bolmagyna;
Adwokatlyk işiniň Türkmenistanyň kanunçylygynda gadagan edilmedik usullar we serişdeler arkaly amala aşyrylmagyna;
Adwokatyň işine Türkmenistanyň kanunçylygynda gös-göni göz öňünde tutulan halatlardan başga ýagdaýlarda gatyşylmaga ýol berilmezligine;
Adwokatlyk işiniň ahlak kadalaryna laýyk alnyp barylmagyna, adwokatlyk etikasynyň berjaý edilmegine we adwokatlyk syrynyň saklanylmagynyň üpjün edilmegine.

Adwokatlaryň berýän ýuridik kömeginiň görnüşleri


Dilden, şeýle hem ýazmaça görnüşde hukuk meseleleri boýunça maslahatlary berýär we düşündirýär;
Arzalary, şikaýatlary, haýyşnamalary we hukuk häsiýetli beýleki resminamalary düzüp berýär;
Raýat we arbitraž işlerinde ynanyja wekilçilik edýär;
Dolandyryş hukuk tertibiniň bozulmalary baradaky we jenaýat işleri boýunça döwlet, anyklaýyş, deslapky derňew edaralarynda, kazyýetde ynanyjynyň goragyny amala aşyrýar ýa-da oňa wekilçilik edýär;
Döwlet edaralarynda, eýeçiligiň ähli görnüşindäki gaýry edaralarda, ýerli häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynda, jemgyýetçilik birleşiklerinde hem-de fiziki şahslar bilen gatnaşyklarda ynanyja wekilçilik edýär;
Ynanyjynyň daşary ýurtlaryň degişli edaralary, guramalary ýa-da raýatlary bilen bolýan hukuk gatnaşyklarynda kömek berýär;
    KOLLEGIÝANYŇ IŞINIŇ MAKSADY WE MOWZUGY:
    Kollegiýa öz işini Türkmenistanyň konstitusiýasy, we beýleki kanunlary esasynda amala aşyrýar.

Bagtyýarlyk etrap ýuridik maslahathanasy


Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, Çary Baýryýew koçesi, 17
+993 (12) 36-38-32;
+993-65-50-41-21;
advokatura@sanly.tm

Berkararlyk etrap ýuridik maslahathanasy


Aşgabat şäheri, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 25/22-nji jaýy
+993 (12) 94-51-14;
+993-65-55-28-52;
advokatura@sanly.tm

Köpetdag etrap ýuridik maslahathanasy


Aşgabat şäheri, B.Garryýew köçesi, 62-nji jaýy
+993 (12) 93-34-04;
+993-63-03-91-59;
advokatura@sanly.tm

Habarlaşmak üçin


Ýüze çykan ähli soraglar üçin aşakdaky telefon belgi ýa-da e-mail arkaly habarlaşyp bilersiňiz

Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, Çary Baýryýew koçesi, 17
+993 (12) 36 07 05
+993 (12) 36 27 52
advokatura@sanly.tm