AŞGABAT ŞÄHER ADWOKATLAR KOLLEGIÝASY

HORMATLY RAÝATLAR!


Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk, Berkararlyk we Köpetdag etrap ýuridik maslahathanalarynda her aýyň ikinji we dördünji şenbe günleri adwokatlar tarapyndan maşgala, ýaşaýyş jaý, miras meselesi we zähmet kanunçylygy bilen bagly tölegsiz maslahatlaryň berilýändigini dykgatynyňyza ýetirýäris.

Bagtyýarlyk etrap ýuridik maslahathanasy


Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, Çary Baýryýew koçesi, 17
+993 (12) 36-38-32;
+993-65-50-41-21;
advokatura@sanly.tm